SGI:n peruskirja

Sateenkaari OlgaMe Soka Gakkai Internationalin (SGI) jäsenjärjestöt ja jäsenet vaalimme rauhan, kulttuurin ja koulutuksen edistämisen päämäärää elämäntehtävänämme perustaen toimintamme Nichiren Daishoninin buddhalaiseen filosofiaan. 

Tiedostamme, että koskaan aiemmin ihmiskunnan historiassa sodan ja rauhan, syrjinnän ja tasa-arvoisuuden sekä köyhyyden ja yltäkylläisyyden välinen rinnakkainasettelu ei ole ollut yhtä korostunutta kuin 1900-luvulla. Samoin yhä pidemmälle viedyn sotilasteknologian kehittyminen, kuten ydinaseet, on mahdollistanut tilanteen, jossa koko ihmiskunnan eloonjääminen on vaakalaudalla. Vakava etninen ja uskonnollinen syrjintä aiheuttaa loppumattomien konfliktien kierteen. Ihmisten itsekkyys ja kohtuuttomuus ovat synnyttäneet maailmanlaajuisia ongelmia, kuten luonnollisen elinympäristömme turmeltuminen ja taloudellisen kuilun kasvaminen teollisuusmaiden ja kehitysmaiden välillä. Tällä kaikella on vakavia seurauksia koko ihmiskunnan tulevaisuudelle.

Uskomme, että Nichiren Daishoninin buddhalaisuus, humanistinen filosofia, joka perustuu elämän arvokkuuden rajattomalle kunnioitukselle ja kaiken sisäänsä sulkevalle myötätunnolle, antaa ihmisille välineen kehittää ja tuoda esiin heissä sisäsyntyisenä olevan viisauden. Samalla se ruokkii ihmismielen luovuutta, niin että ihmiskunta kykenee voittamaan sitä kohtaavat vaikeudet ja kriisit sekä rakentamaan rauhaisan ja vauraan yhteiskunnan, joka perustuu sopusointuiseen rinnakkaiseloon.

Me, SGI:n jäsenjärjestöt ja jäsenet, puolustamme päättäväisinä maailmankansalaisuutta, suvaitsevaisuutta ja ihmisoikeuksien kunnioittamista perustaen ajatuksemme ja toimintamme buddhalaisuuden inhimilliseen henkeen. Samoin haluamme kohdata ihmiskunnan haasteet vuoropuhelun ja käytännön toiminnan avulla väkivallattomuuteen sitoutumalla. Täten hyväksymme tämän peruskirjan ja vahvistamme seuraavat päämäärät ja periaatteet:

 

Peruskirjan artiklat

1. SGI tukee kaikin voimin rauhaa, kulttuuria ja koulutusta edistäviä toimia koko ihmiskunnan hyvinvoinnin hyväksi perustaen lähtökohtansa sille buddhalaiselle periaatteelle, että elämä on pyhä.

2. Maailmankansalaisuuden aatteeseen nojaten SGI puolustaa ihmisten perusoikeuksia ja vastustaa millä tahansa perusteella tapahtuvaa yksilön syrjintää.

3. SGI kunnioittaa ja puolustaa uskonnonvapautta.

4. SGI edistää Nichiren Daishoninin buddhalaisuuden tuntemusta ihmisten välisen kanssakäymisen keinoin ja tukee näin yksilöllistä onnellisuutta.

5. Jäsenjärjestöjensä kautta SGI rohkaisee jäseniään tukemaan yhteiskuntiensa kehittymistä ja toimimaan hyvinä kansalaisina.

6. SGI kunnioittaa jäsenjärjestöjensä itsenäisyyttä ja itsehallintoa maakohtaisten olosuhteiden mukaisesti.

7. Buddhalaisen suvaitsevaisuuden hengen mukaisesti SGI kunnioittaa muita uskontoja, käy vuoropuhelua ja pyrkii yhteistyöhön niiden kanssa inhimillisyyttä koskevien peruskysymysten ratkaisemiseksi.

8. SGI kunnioittaa kaikkien kulttuurien moniarvoisuutta, kannustaa niiden välistä kanssakäymistä ja tukee siten yhteisymmärryksen sekä harmonisen kansainvälisen yhteisön kehittymistä.

9. Perustamalla ajatuksensa buddhalaisen filosofian periaatteelle kaiken elämän keskinäisestä riippuvuussuhteesta SGI tukee ympäristön- ja luonnonsuojelua.

10. SGI tukee koulutusta pyrittäessä löytämään perimmäinen totuus. Samoin se tukee tieteen edistämistä, jotta kaikki ihmiset voisivat kehittää yksilöllistä luonnettaan sekä nauttia täydestä ja onnellisesta elämästä.

SGI:n hallitus on hyväksynyt tämän peruskirjan 16.10.1995

 

Alkuperäisteksti:www.sokaglobal.org

Katso video: "Introduction to Soka Gakkai International"

Introductory materials (Englanninkielinen, kansainvälisillä sokaglobal.org sivustolla)

Study materials

 

 

Rauhantyö


SGI:n puheenjohtaja Daisaku Ikeda julkaisee joka vuosi rauhanehdotuksen, jossa tutkitaan buddhalaisen filosofian ydinajatusten ja niiden erilaisten haasteiden välistä suhdetta, joita globaali yhteiskunta kohtaa pyrkiessään turvaamaan rauhan ja ihmisten turvallisuuden. 

Lue lisää

 

Podcast


Podcastit sisältävät keskusteluja buddhalaisuuden perusteista. Ensimmäisessä, n. 40min jaksossa mukana lyhyt historiakatsaus, pohdintaa tieteellisestä ajattelusta suhteessa buddhalaisuuteen sekä pari käytännön kokemusta buddhalaisesta harjoituksesta ja vinkkejä meditaation tekemiseen. 

 Lue lisää